Make your own free website on Tripod.com

My Time
Java not found.
Your Time

PARTICLE BOARD หรือไม้อัดปาร์ติเคิล เป็นแผ่นวัสดุที่ทำจากไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีลิกนิน และเซลลูโลสอื่นๆ
เป็นส่วนประกอบในลักษณะที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำมารวมกันเป็นแผ่นโดยใช้กาวประสานอินทรีย์ร่วมกับ
ความร้อน แรงอัด ความชื้น และตัวเร่งฯ

ประเภทของ PARTICLE BOARD

PARTICLE BOARD CORE STOCK
ได้แก่ PARTICLE BOARD ที่ใช้ไม้บางกระดาษพลาสติก
หรือวัตถุอื่น ๆ ทากาวปะหน้าก่อนที่นำไปใช้เช่น COREBOARD CHIPBOARD

PARTICLE BOARD PANEL STOCK
เป็น PARTICLE BOARDที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบอื่นปะหน้า
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ผิวหน้าด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านทำด้วยชิ้นไม้ที่สวยงามเช่น FLAKEBOARD
WAFERBOARD SHAREBOARD และ SHAVING BOARDเป็นต้น

PARTICLE BOARD FLOOR UNDERLAYMENT
เป็น PARTICLE BOARDที่มีความหนา
สม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้วัตถุอื่นปูพื้นได้เรียบและได้ระดับเดียวกัน

PREFINISHED PARTICLE BOARD ได้แก่ PARTICLE BOARDเพื่อใช้ในงานตกแต่งที่ผ่าน
การเคลือบด้วยสีหรือกาวสังเคราะห์จากโรงงาน เช่นเมลามีน

ACOUSTICAL PARTICLE BOARD เป็น PARTICLE BOARDสำหรับใช้เป็นเพดานหรือผนัง
ซึ่งทำการปรุรูหรือเซาะร่องเป็นแบบต่าง ๆเพื่อลดการสะท้อนเสียงในห้อง

วัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบ


วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต PARTICLE BOARDได้แก่

-ไม้หรือวัสดุที่มีลิกนินหรือ เซลลูโลส(เช่นชานอ้อย)ซึ่งแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้หาได้ภายในประเทศ
-ไม้ยางพารา มีมากในแถบภาคใต้และภาคตะวันออก
-ไม้ยูคาลิปตัสพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
-เศษไม้ มีอยู่ทั่วไปจากโรงเลื่อยและโรงงานไม้แปรรูปที่มีอยู่ทั่วประเทศ
-กาว ใช้เป็นตัวประสานให้ชิ้นไม้ประสานกัน โดยใช้กาวชนิดยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ หรือกาวสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อได้จากประเทศใกล้เคียงเช่น
มาเลเซีย-WAX และสารเคมีอื่น ๆสามารถจัดซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิต เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมชิ้นไม้ เมื่อได้ไม้ท่อนมาจะถูกส่งเข้าเครื่องตัดเป็นชิ้นแต่ถ้าเป็นเศษไม้จะส่ง
เข้าเครื่องตัดชิ้นไม้อีกแบบหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปเก็บในยุ้งเก็บชิ้นไม้ชื้นและส่งไปอบด้วยเครื่องอบชิ้นไม้
จนเหลือความชื้นประมาณ 2-3% จึงถูกส่งไปเก็บในยุ้งชิ้นไม้แห้งและส่งต่อไปเข้าเครื่องคัดขนาด (AIR
SEPARATOR) ชิ้นไม้ที่ใหญ่เกินขนาดจะถูกส่งเข้าเครื่องย่อยชิ้นไม้ (KNIFFLINK FLAKER)ให้ได้ขนาด
ที่ต้องการก่อนถูกส่งผ่านไปยุ้งพักและเครื่องชั่งควบคุมน้ำหนัก ส่วนชิ้นไม้ที่ได้ขนาดพอดีก็ถูกส่งผ่านไปยัง
เครื่องชั่งควบคุมน้ำหนักจากนั้นถึงขั้นตอนการผสมกาวเข้ากับชิ้นไม้แล้วผ่านเข้าเครื่องทำแผ่นชนิดพิเศษ MATH
FORMING MACHINE เมื่อได้แผ่นชิ้นไม้ที่ทำเรียบร้อยแล้วจะเคลื่อนตัวบนสายพานเหล็กใต้เครื่องทำแผ่น
ไปเข้า MENDE PRESS ซึ่งจะถูกอักระหว่างลูกกลิ้งร้อนตัวใหญ่ (HEATED PRESS DRUM)กับตับ
ลูกกลิ้งอัดเล็ก (PRESSURE ROLLS) ต่อเนื่องกันไปที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสซึ่งจะได้ PARTICALE
BOARD ที่มีความยาวต่อเนื่องกันไปการผลิต PARTICLE BOARDจะเกิดฝุ่นอันเนื่องจากการขัดแผ่น
PARTICLE BOARD โรงงานเหล่านี้ มีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น เพื่อกำจัดมลภาวะทางอากาศอันอาจจะทำให้เกิด
โรคทางเดินหายใจและฝุ่นเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยส่วนหนึ่งจะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
และฝุ่นเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยส่วนหนึ่งจะทำเป็นเชื้อเพลิงในขบวนการผลิตอีกส่วนหนึ่ง
จะนำกลับมาใช้ผลิตแผ่น PARTICLE BOARDใหม่และฝุ่นที่ละเอียดสามารถจำหน่ายให้กับผู้ผลิตธูปได้อีกด้วย
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและภาวะสิ้งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยี
ในปัจจุบันการผลิต PARTICLE BOARD ได้มีการคิดค้นเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นมีการนำระบบคอมพิวเตอร์
เข้าช่วยควบคุม โดยใช้คนงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น เครื่องจักรที่เกี่ยวกับ PARTICLE BOARDมีผู้ผลิตหลาย
ประเทศ แต่นิยมได้แก่ เยอรมัน อเมริกา สวีเดน ฟินแลนด์อิตาลี
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุน PARTICLE BOARD ที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นกาว รองลงมาได้แก่ ไม้ สารเคมี และต้นทุนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์
PARIICLE BOARD ที่ขายในประเทศมี 2 ชนิด คือชนิดเปลือย (SANDING BOARD) ได้แก่ไม้บอร์ดที่
ขัดผิวเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปปิดกระดาษหรือฟอยล์ (FOIL)และชนิดเคลือบ (MELAMINE FACED
BOARD) ซึ่งจะเคลือบด้วยเมลามีนฟิล์มสีและลายต่าง ๆ โดยทั่วไปจะมีสีขาว สีพื้น อื่น ๆ อาทิ ครีม น้ำตาลและ
ลายไม้ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะชนิดเปลือย

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจ
บริษัท บริการข้อมูลผู้จัดการ จำกัด