Make your own free website on Tripod.com
เลือกสีที่คาดว่าจะชนะ คลิกที่สีนั้นซึ่งจะมีแต้มต่อให้จากนั้นเลือกจำนวนเงิน 1000 , 2000 ,
3000และ 4000แล้วคลิก Start race ถ้าตัวที่ท่านเลือกชนะก็จะได้จำนวนเงินตามแต้มต่อ
ที่ได้ แล้วคลิก Start race เพื่อเล่นต่อ คลิก Reset เพื่อเปลี่ยนแต้มต่อ