Make your own free website on Tripod.com

My Time
Java not found.
Your Time

การรับซื้อลดเช็ค

ประเภท /ความเสี่ยงของเช็ค
เช็คการค้า หมายถึง เช็คที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการและได้ชำระหนี้ด้วยเช็คแต่เป็นเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า
ตามประเพณีการค้าในท้องถิ่น โดยปกติถือได้ว่าเป็นเช็คที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะเป็นเช็คที่มีมูลหนี้มาจากการซื้อขาย
สินค้า ซึ่งสินค้านั้น เมื่อซื้อไปแล้ว ผู้ซื้อก็จะนำไปผลิตเป็นสินค้าอื่นหรือนำไปขายต่อทำให้มีเงินกลับเข้ามาชำระหนี้ตาม
เช็คได้ นอกจากนั้นแล้ว เช็คการค้านี้ผู้ออกเช็คจะต้องติดต่อการค้ากับผู้รับเช็ค(ผู้ขายลดเช็คกับเรา)ไปอีกนานในวัน
ข้างหน้าฉะนั้นจึงจะต้องพยายามรักษาชื่อเสียงของตนไว้ด้วยการพยายามชำระหนี้ตามเช็คจึงต้องเป็นไปอย่างสุด
ความสามารถ
เช็คแชร์ หมายถึง เช็คที่เกิดจากการเล่นแชร์ คือการกู้ยืมกันชนิดหนึ่งโดยมีข้อตกลงว่าจะให้ผู้ที่ประมูลราคาสูงที่สุด
กู้เงิน ซึ่งอาจจะเป็นรอบ 1 เดือน หรือ 15 วันแล้วแต่สมาชิกในวงแชร์จะตกลงกันซึ่งถ้าเป็นการเล่นแชร์ในวงพ่อค้า
เพื่อเอาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการก็พออนุโลมรับซื้อลดไว้ได้แต่การซื้อจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่า
เช็คการค้า
เช็คตัวเอง หมายถึง เช็คที่เป็นของผู้นำมาขายลดเอง โดยแสดงต่อเราว่า เป็นเช็คส่วนตัว ซึ่งเช็คประเภทนี้ถือได้ว่ามี
ความเสี่ยงประมาณ 50% เพราะเรามีบุคคลที่จะยึดถือได้เพียงคนเดียวซึ่งถ้าเกิดผู้ขายเช็ค (ผู้สั่งจ่าย)ถึงแก่ความตาย
หรือเป็นบุคคลล้มละลายถือเป็นเช็คที่ไม่ควรรับซื้อไว้
เช็คซิกแซก หมายถึง เป็นเช็คส่วนตัว เช็คซึ่งมิได้เกิดจากการค้าอาจจะเป็นเช็คของตนเองที่เปิดบัญชีในนามอื่นหรือ
เป็นเช็คของญาติพี่น้อง ลูกจ้าง คนงาน ที่ออกให้โดยไม่มีมูลหนี้ เช็คประเภทนี้ เป็นเช็คที่อันตรายมากที่สุดเพราะเป็น
เช็คที่ไม่มีtransactionใดๆรองรับเลยเท่ากับเป็นการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ซึ่งเราไม่รู้จัก)กู้ยืมเงินเท่านั้น

เทคนิคการตรวจสอบเช็คการค้า
วันที่ออกเช็ค เช่น ลูกค้านำเช็คมาขายให้เราในวันที่ 15 ม.ค.และเช็คนั้นมีระยะเวลาล่วงหน้า 1เดือนพอดี (ครบ
กำหนดวันที่ 15 ก.พ.) โดยลูกค้านำเช็คมาขายตั้งแต่เช้า เราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าคงจะไม่ใช่เช็คการค้าที่แท้จริง
เพราะโดยปกตินั้น พ่อค้ามักจะออกเช็คเป็นเวลา 1 เดือน 45 วัน หรือ 2 เดือนถ้วนๆการที่ลูกค้านำมาชายลดในเช้า
วันนั้นไม่น่าจะเป็นเช็คการค้า
จำนวนเงินที่สั่งจ่ายในเช็ค เราจะต้องสังเกตจำนวนเงินเปรียบกับลักษณะของธุรกิจว่าจะเป็นไปได้เพียงใดต้อง
ดูว่าตัวเลขที่สั่งจ่ายต้องเหมาะสมกับกิจการนั้นๆ ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนลงตัวพอดี หรือจำนวนถ้วนๆเราจะต้องตั้งข้อ
สังเกตว่าจะเป็นเช็คที่เกิดจากกิจการค้าธุรกิจหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วเราควรจะเก็บตัวเลขที่ลูกค้าของลูกค้าซื้อในแต่ละ
ครั้งว่า เป็นจำนวนเท่าไรหากมีจำนวนผิดปกติต้องสอบถามอีกประการหนึ่งเราควรจะต้องทราบถึงราคาของสินค้า
และส่วนลดอื่นๆเพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบกับจำนวนเงินอีกด้วย
ลายมือชื่อที่ลงในเช็ค จะสังเกตได้ว่า ถ้าเป็นการลงลายมือชื่อที่มีความรับผิดชอบที่ดีมักจะใช้ชื่อจริงนามสกุล
จริง ถ้าเป็นนามแฝง หรือชื่อที่ใช้เรียกกันในระหว่างเพื่อนๆก็อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเช็คที่เชื่อถือไม่ได้
หรือเป็นเช็คของผู้ที่ขาดความรับผิดชอบก็ได้
เช็คของธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นเช็คของบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์ถ้าเป็นเช็คการค้า
ก็ควรจะต้องเป็นเช็คของบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆซึ่งเราอาจตรวจสอบได้
ถ้าเป็นเช็คของบริษัทจำกัดเราจะต้องตรวจดูความสมบูรณ์ของการประทับตราของบริษัทและจะต้องระมัดระวัง
ดวงตราปลอม และในการตรวจสอบอาจจะตรวจดูในรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ว่าจะเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลตรงตาม
ที่ปรากฏในเช็คนั้นหรือไม่ซึ่งจากผลของการตรวจสอบอาจปรากฏว่าไม่พบรายนามชื่อผู้ใช้โทรศัพท์เราอาจตั้งข้อ
สังเกตว่า
-อาจเป็นบริษัทที่ยกเมฆขึ้นมาเองหรือ
-อาจเป็นบริษัทที่มีกิจการใหม่ซึ่งเราอาจจะไม่รับซื้อเช็คนั้นก็ได้เว้นแต่ว่าจะมีหลักประกันอื่นที่เป็นการลดความเสี่ยงได้
ลักษณะภายนอกของเช็คเช่นเป็นเช็คที่เรียบร้อยไม่มีรอยยับหรือรอยพับเลยอาจจะเป็นที่ตั้งข้อสังเกตกับเราได้ว่า
ไม่ใช่เช็คในทางการค้าก็ได้
เลขบัญชีลำดับลูกค้าในเช็ค ก็เป็นจุดที่แสดงถึงคุณภาพของเช็คได้ เพราะถือได้ว่าถ้าเป็นเช็คที่เปิดบัญชีมานานก็
สันนิฐานในเบื้องต้นได้ก่อนว่า เป็นเช็คที่พอจะถือได้ว่าดี ในข้อนี้ ต้องทราบว่า เช็คนั้นเป็นของลูกค้าธนาคารใดและ
มีลำดับลูกค้าที่เท่าใดและธนาคารนั้นมีแนวโน้มในการควบคุมการใช้เช็คของลูกค้าอย่างไร
เรื่องเลขที่เช็ค หากลูกค้านำเช็คที่มีเลขเรียงกันมาขาย เช่น 00055 และเว้นอีก 2 สัปดาห์เอาเช็คเลขที่ 00056
มาขายอีกเราอาจตั้งข้อสังเกตว่าเช็คนั้นอาจจะไม่ใช่เช็คการค้าเพราะการค้าขายควรจะต้องมีการใช้เช็คมากกว่านั้น
โดยต้องสอบถามให้มั่นใจก่อนที่จะรับซื้อเช็คนั้น


อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดผู้รับซื้อคง
จะต้องใช้วิจารณญาณและสามัญสำนึกทั่วๆไปอีกมากมาประกอบการพิจารณา

เอกสารประกอบการบรรยาย
คุณผิน คิ้วไพศาล