Make your own free website on Tripod.com

My Time
Java not found.
Your Time

FINANCING OF EXPORTS


บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ส่งออก

ธนาคารอาจจะให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผู้ส่งออกได้ในรูปต่างๆดังนี้.

1.การรับจำนำสินค้า ธนาคารบางแห่งจะรับจำนำสินค้าทั้งที่เป็นไปเพื่อการกักตุน (Stockpile)ซึ่งเป็นการเก็งกำไร
และทั้งที่เป็นไปตามการค้าโดยปกติวิสัยเช่นการเตรียมการส่งออกโดยยังรอเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือมีเลตเตอร์ออฟ
เครดิตแล้วแต่รอเรือที่จะบรรทุกสินค้าเป็นต้นสำหรับการรับจำนำสินค้าที่ผู้ส่งออกได้ซื้อมาเพื่อจะกักตุนโดยการ
เก็งกำไรนั้นธนาคารมักไม่สนับสนุนเพราะถึงแม้ธนาคารอาจจะพิจารณาให้สินเชื่อเพียง 80%ของราคาสินค้าที่
ผู้ส่งออกซื้อมาก็ดีธนาคารก็ยังจะเสี่ยงในกรณีที่ราคาสินค้านั้นตกลงมาเป็น 80%ซึ่งในกรณีนั้นผู้ส่งออกก็อาจจะไม่เสี่ยง
ต่อการขาดทุนและอาจจะทิ้งสินค้าได้การรับจำนำสินค้าส่วนมากธนาคารจะรับจำนำโดยมีใบรับคลังสินค้า
(Warehouse Receipts) เป็นหลักประกันอาจจะเป็นคลังสินค้าของธนาคารเองหรือคลังสินค้าอื่นๆที่ธนาคาร
เชื่อถือหรือแม้แต่โรงเก็บสินค้าของลูกค้าเองก็ตามสำหรับในกรณีที่เป็นสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังของลูกค้าเองธนาคาร
จะต้องแน่ใจในความซื่อสัตย์ของลูกค้า 100%ปกติราคาสินค้าที่ธนาคารจะรับจำนำนั้นธนาคารจะพิจารณาให้เพียง
80%ของราคาประเมินประจำวันเท่านั้นซึ่งพอจะทราบได้จากแหล่งข่าวในตลาดหรือจากหนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์
ระยะเวลาที่ธนาคารจะพึงรับจำนำสินค้าทั่ว ๆไปมักจะไม่เกิน 180วันและอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่
กฏหมายกำหนด

2.แพ็คกิ้งเครดิตธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกได้ในระยะสั้นโดยที่ผู้ส่งออกมีการตกลงที่จะซื้อขาย
สินค้าแล้วแต่ยังจัดหาสินค้าไม่ครบโดยวิธีนี้ผู้ส่งออกก็จะนำเอาเอกสารประกอบการซื้อขายต่างๆมาขอให้ธนาคาร
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้เอกสารนั้นอาจเป็นไปได้ดังนี้.-
ก.เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable L/C)ธนาคารอาจจะพิจารณาให้กู้ได้ถึง 80%ของ
มูลค่าแห่งเครดิตแต่ละฉบับข.สัญญาซื้อขาย (Sale Contracts)หรือใบสั่งซื้อ (Purchase Order)หรือ
Indentโดยปกติธนาคารพิจารณาให้ไม่เกิน 70%ของมูลค่าแห่งสัญญาซื้อขายและสัญญาแต่ละฉบับ

3.การรับซื้อตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บชนิดส่งมอบเอกสารเมื่อชำระเงิน (Document against payment–D/P)
ตามปกติธนาคารมักจะรับซื้อเต็มมูลค่า 100%ของบัญชีราคาสินค้าแต่ถ้าผู้ซื้อปฏิเสธการจ่ายเงินตามตั๋วธนาคารจะ
แจ้งลูกค้าและหักบัญชีลูกค้าทันทีพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราสูงสุดที่กฏหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้ซื้อตั๋วจนถึงวันที่ธนาคาร
หักบัญชีลูกค้า

4.การรับซื้อตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บชนิดส่งมอบเอกสารเมื่อผู้ซื้อรับรองตั๋ว (document against
acceptance)เนื่องจากตั๋วแลกเงินประเภทนี้สั่งจ่ายโดยมีกำหนดเวลา (Usance)ธนาคารจะรับซื้อลดตั๋วนั้นไว้
แต่ถ้าเมื่อครบกำหนดชำระเงินในตั๋วและผู้ซื้อไม่ชำระเงินไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใดก็ตามทีธนาคารจะหักบัญชีของ
ลูกค้าทันทีเช่นเดียวกับตั๋วแลกเงินเพื่อเรียกเก็บชนิดส่งมอบเอกสารเมื่อชำระเงิน

5.การออก Back to Back Credits ใช้กันมากในกรณีผู้ส่งออกมิใช่ผลิตหรือ Suppliersโดยตรงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ส่งออกดำเนินการค้าเป็นคนกลาง(brokers)เมื่อผู้ส่งออกได้รับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดมาก็จะ
นำเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดให้แก่ผู้ผลิตหรือ Suppliersนอกหรือในประเทศก็ได้ธนาคารจะพิจารณาเปิดให้ก็ต่อ
เมื่อเห็นแล้วว่าราคาสินค้าในเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดมาจากต่างประเทศซึ่งจะเป็ฯฃนเครดิตหนุนหลังอยู่ (master
letters of credit)เป็นราคาสินค้าที่เป็นไปตามราคาตลาดและเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ธนาคารจะพิจารณาให้ไป
จะต้องแสดงราคาต่ำกว่าเครดิตฉบับที่หนุนหลังอยู่ ทั้งนี้เพื่อจะดูว่ามีกำไรหรือไม่ถ้าไม่มีกำไรก็จะไม่ Realistic
ธนาคารที่ออกเครดิตฉบับใหม่ให้ไปจะยึดเครดิตฉบับหนุนหลังอยู่นั้นไว้ในบางครั้งถ้าลูกค้ายังไม่มีผลงานให้ประจักษ์
ต่อธนาคารธนาคารอาจจะเรียกเก็บเงินมัดจำ (margin deposit)ไว้โดยจะออกเลตเตอร์ออฟเครดิตให้จากเครดิต
ที่จะเปิดไปเป็นจำนวนกี่เปอร์เซนต์ก็ได้โดยวิธีนี้เมื่อผู้ผลิตส่งมอบเอกสารการส่งออกผู้รับประโยชน์คนแรกก็จะออก
บัญชีราคาสินค้าของคนใหม่ตามมุลค่าแห่งเครดิตฉบับเดิมธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ผลิตตามมูลค่าแห่งเครดิตที่เปิด
ไปและลงจ่ายเงินจำนวนนั้นจากบัญชีลูกค้าในขณะเดียวกันก็จะลงรับเข้าบัญชีเบิกค่าของสินค้าตามบัญชีราคาสินค้า
ตามเครดิตฉบับเดิมและส่งเอกสารไปเรียกเก็บจากธนาคารผู้เปิดเครดิตต่อไปในกรณีที่ได้เรียกเก็บเงินมัดจำไว้ก็จะ
คืนให้ด้วยในขณะเดียวกัน

ผลประโยชน์ของธนาคารด้านการส่งออก

-ทำให้ Source of Foreign Exchangeในอัตราที่ profitableสำหรับธนาคาร
-ได้ผลประโยชน์อย่างอื่นจาก packing creditเช่นส่วนลดในกรณีที่ไม่ขายลดตั๋วสัญญาใช้เงิน ,ส่วนเหลื่อม
ประมาณ 2%ในกรณีที่ขายช่วงลดตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย
-ค่าธรรมเนียมการโอน(transfer)เครดิต,ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันและค่าพรีเมี่ยม ,ค่ายืนยันเครดิตตาม
คำร้องขอของธนาคารตัวแทน
-ช่วยธนาคารได้มีลูกค้าทางด้านบัญชีกระแสรายวันไม่ว่าจะเป็นบัญชีเจ้าหนี้หรือบัญชีเบิกเกินบัญชีมากขึ้น