Make your own free website on Tripod.com

My Time
Java not found.
Your Time

หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ

สิ่งที่พนักงานสินเชื่อของธนาคารพิจารณาเมื่อลูกค้าขอเครดิตมี 3ประการหรือที่เรียกง่ายๆว่า 3 Pคือ
1.วัตถุประสงค์ (purpose)
2.การชำระคืน (payment)
3.การป้องกันความเสี่ยง (protection)

วัตถุประสงค์
หมายถึงการพิจารณาถึงวงเงินที่ขอมา,ชนิดของเครดิตที่ต้องการ,เครดิตที่ได้จะนำไปใช้ทำอะไรจะเป็นเงินทุน
หมุนเวียนหรือเป็นการลงทุนในทรัพย์สินถาวร,จะมีเครื่องชี้อะไรหรือไม่ว่าเครดิตที่ขอกู้อาจจะถูกนำไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ก็ได้

การชำระคืน
หมายถึงความสามารถในการดำเนินงานของผู้ขอเครดิตจะสามารถทำได้ตามสัญญาหรือไม่,ระยะเวลาที่ขอมาสั้นหรือ
ยาวไปและควรจะแก้ไขหรือไม่,การชำระคืนจะทยอยชำระเป็นงวดๆหรือครั้งเดียว,พนักงานสินเชื่อแน่ใจหรือไม่ว่า
ผู้ขอกู้จะสามารถชำระหนี้คืนตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

การป้องกันการเสี่ยง
เรื่องการป้องกันความเสี่ยงนั้นจะพิจารณาถึงการเสี่ยงกันจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ ,ในกรณีที่
ธุรกิจของลูกค้าขาดทุนลูกค้าในจะเอาเงินจากที่อื่นเช่นจากญาติพี่น้องมาชำระหนี้ธนาคารได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะขาย
ทรัพย์สินมาชำระหนี้ได้พอคุ้มหรือไม่ถ้าธุรกิจมีความเสี่ยงสูงธนาคารก็ต้องดูคุณภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันว่า
มูลค่าจากการขายทอดตลาดจะพอคุ้มกับหนี้ของธนาคารหรือไม่

หลักอื่นๆในการวิเคราะห์สินเชื่อได้แก่.-

1.Characterหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตชื่อเสียงความสามารถในการดำเนินงานของผู้ขอกู้

2.capacityคือความสามารถในการชำระคืนหนี้โดยปกติเงินที่จะนำมาชำระหนี้ควรเป็นเงินรับสุทธิจากการ
ดำเนินงานคือรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วอนึ่งหากฝ่ายบริหารบริษัทมีความสามารถสูงในการ
ดำเนินงานก็จะมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

3.Capitalผู้ให้สินเชื่อจะต้องพิจารณาว่าผู้ขอกู้มีเงินทุนในธุรกิจของตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้นผลเสียหายนั้นผู้ลงทุนจะต้องรับผิดชอบก่อนนักวิเคราะห์สินเชื่อต้องพิจารณาอัตราส่วนระหว่างหนี้สิน
กับทุนของลูกค้าด้วยลูกค้าจะต้องมีเงินทุนของตัวเองบ้างพอสมควรจะพึ่งเงินกู้จากธนาคาร 100%ย่อมเป็นไปไม่ได้

4.Collateralการค้ำประกันลูกหนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของธนาคารการค้ำประกันต่างๆได้แก่การค้ำประกัน
โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการค้ำประกันส่วนบุคคลการใช้เครื่องจักรค้ำประกันเป็นต้น

5.Conditionsหมายถึงสภาวะการณ์หรือบรรยากาศธุรกิจที่ให้ผลดีแก่การค้าได้แก่นโยบายของรัฐบาล
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบางชนิดความต้องการด้านการตลาดหรือลูกค้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เป็นต้น

หรืออาจใช้หลักการ 2ทางออกคือ

First way outหมายถึงการคาดหวังว่าจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจากผลการดำเนินงานของผู้ขอกู้
เป็นอันดับแรก
Second way outหมายถึงถ้าผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ก็เป็นทางออกสุดท้ายนั่นก็คือการยึดหลักประกันของผู้กู้
เพื่อนำไปชำระหนี้