Make your own free website on Tripod.com
งบดุลของผู้ให้เช่า ณ.ต้นปีที่ 1  ณ.สิ้นปีที่1  ณ.สิ้นปีที่2  ณ.สิ้นปีที่3
 Financial Lease        
เงินสด              -        19,709      39,418      59,127
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (สั้น)      19,709      19,709      19,709              -  
รายได้ดอกเบี้ยยังไม่เกิดจริง (สั้น)       (6,750)       (4,806)       (2,571)              -  
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (ยาว)      39,418      19,709              -                -  
รายได้ดอกเบี้ยยังไม่เกิดจริง (ยาว)       (7,377)       (2,571)              -                -  
ทรัพย์สินตามสัญญาเช่า              -                -                -                -  
หนี้สินตามสัญญาเช่า      45,000      45,000      45,000      45,000
กำไรสะสม              -          6,750      11,556      14,127
งบกำไรขาดทุนของผู้ให้เช่า      
รายได้ดอกบี้ย / กำไร      14,127        6,750        4,806        2,571
       
       
งบดุลของผู้ให้เช่า ณ.ต้นปีที่ 1  ณ.สิ้นปีที่1  ณ.สิ้นปีที่2  ณ.สิ้นปีที่3
 Operating Lease        
 เงินสด              -        19,709      39,418      59,127
 ทรัพย์สินตามสัญญาเช่า      45,000      45,000      45,000      45,000
 หัก    ค่าเสื่อมราคาสะสม              -       (15,000)     (30,000)     (45,000)
 หนี้สินตามสัญญาเช่า      45,000      45,000      45,000      45,000
 กำไรสะสม              -          4,709        9,418      14,127
งบกำไรขาดทุนของผู้ให้เช่า        
รายได้ค่าเช่า              -        19,709      19,709      19,709
ค่าเสื่อมราคา              -        15,000      15,000      15,000
กำไร      14,127        4,709        4,709        4,709
   Financial Lease  Operating Lease
   Good  Bad  Good  Bad
Current Ratio  X              -                -                -  
Sale Volume              -    X  X              -  
Realized income in the early year  X              -    Stable              -  
Asset Turnover              -    X  X              -